Gwarancje

AAG Neovo zapewnia następującą ograniczoną gwarancję. Ta ograniczona gwarancja stosuje się wyłącznie do pierwszego użytkownika, a nie do innego nabywcy lub cesjonariusza.

Na wyświetlacze LCD

AG Neovo udziela gwarancji, na monitor LCD i części, w odniesieniu do wad materiałowych i wad wytwarzania, przy normalnym użytkowaniu, przez okres trzech (3) lat, licząc od daty zakupu nowego urządzenia. AG Neovo udziela gwarancji na panel LCD na okres trzech (3) lat, licząc od daty zakupu nowego urządzenia. W tym czasie, AG Neovo naprawi lub wymieni uszkodzony produkt lub część bez opłaty.

AG Neovo oferuje 8-dniowe zasady wymiany DOA (‘Dead On Arrival [Uszkodzenie po odebraniu]’), które działają od daty zakupienia: klient ma prawo do wymiany uszkodzonego produktu w określonym w DOA czasie w miejscu zakupienia, należy zachować oryginalną fakturę zakupu.

Zmiany lub aktualizacje następujących warunków gwarancji i procedur, można znaleźć na stronie sieci web AG Neovo lub uzyskać z AG Neovo poprzez skontaktowanie się z lokalnym biurem AG Neovo.

Co obejmuje gwarancja

Zobowiązania gwarancyjne AG Neovo w odniesieniu do produktu są ograniczone do określonych poniżej warunków.

 1. AG Neovo udziela gwarancji na defekty materiałowe produktu przez okres trzech (3) lat na wszystkie serie paneli TFT LCD i trzech (3) lat na części.
 2. W odniesieniu do kontroli jakości pikseli wyświetlacza LCD, uszkodzone piksele muszą być widoczne na czarnym ekranie. Na panelu LCD mogą znajdować się maksymalnie 3 jasne piksele lub 3 ciemne piksele; łączna liczba ciemnych i jasnych pikseli nie powinna przekraczać 3 pikseli dla całego obszaru.
 3. Jeśli defekt wystąpi w okresie gwarancyjnym należy skontaktować się z punktem serwisowym AG Neovo; należy dostarczyć numer seryjny produktu i informacje kontaktowe, takie jak adres i numer telefoniczny.
 4. AG Neovo gwarantuje, że produkty zamienne lub części dostarczone z tą gwarancją, będą wolne od wad materiałowych i wad wytwarzania przez dziewięćdziesiąt dni (90), licząc od daty wymiany lub naprawy lub przez pozostały czas oryginalnej gwarancji produktu, zależnie od tego jaki wariant zapewnia dłuższą gwarancję.

Czego nie obejmuje gwarancj

 1. Produktów z uszkodzonym, zmodyfikowanym lub usuniętym numerem seryjnym;
 2. Produktów, które zostały dostarczone bez kopi oryginalnej faktury lub, gdy w jakikolwiek sposób zostały zmienione lub usunięte informacje na fakturze.
 3. Uszkodzeń, pogorszenia działania lub nieprawidłowości spowodowanych przez:
  • Wypadek, nieprawidłowe używanie, niewłaściwe używanie, zaniedbanie, pożar, wodę/płyny, wyładowania atmosferyczne lub inne siły natury, nieautoryzowane modyfikacje produktu lub niestosowanie się do instrukcji dostarczonych z produktami.
  • Naprawy lub próby napraw wykonanych przez osoby nie posiadające autoryzacji AG Neovo.
  • Wszelkich uszkodzeń produktów podczas transportu.
  • Usuwanie lub instalację produktów.
  • Uszkodzeń w wyniku przyczyn zewnętrznych , takich jak wahania lub awarie zasilania prądem elektrycznym.
  • Używanie części zapasowych niezgodnych ze specyfikacjami AG Neovo.
  • Uszkodzeń w wyniku normalnego zużycia.
  • Wszelkich innych uszkodzeń, które nie są związane z defektem produktu.
  • Uszkodzeń lub nieprawidłowego używania, płyty na powierzchni wyświetlacza.
  • Zarysowanie lub pęknięcie panela.
  • Złamań płyty z obwodem lub uszkodzeń obudowy i/lub podstawy.
  • Narażanie na nadmierne zakurzenie i/lub wilgoć.
  • Ponieważ panel LCD jest panelem ciekłokrystalicznym, uszkodzeń spowodowanych zbyt długo wyświetlanymi obrazami statycznymi (nieruchomymi) (także określanych jako “wypalenie”).

AG Neovo zastrzega sobie praw do zmiany zasad.

Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym biurze AG Neovo.


Na akcesoria

AG Neovo gwarantuje, że akcesoria będą wolne od wad materiałowych i wad wytwarzania, przy normalnym użytkowaniu, przez 12 miesięcy.

Zmiany lub aktualizacje następujących warunków gwarancji i procedur, można znaleźć na stronie sieci web AG Neovo lub uzyskać z AG Neovo poprzez skontaktowanie się z lokalnym biurem AG Neovo.

Warunki gwarancji

 1. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów dystrybuowanych przez AG Neovo.
 2. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do wymienionych wyżej defektów materiałowych i defektów wytwarzania i nie obejmuje normalnego zużycia elementów. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do defektów, które wystąpiły w czasie normalnego używania i nie obejmuje uszkodzeń produktów lub części, spowodowanych naruszeniem, naprawami, modyfikacjami, nieprawidłową instalacją lub naprawy w innych miejscach niż autoryzowany punkt serwisowy AG Neovo; uszkodzeń produktów lub części spowodowanych przez wypadek, nieprawidłowe używanie, niewłaściwe używanie, konserwację, nieprawidłową obsługę, niewłaściwe stosowanie lub używanie w sposób niezgodny z dostarczonymi instrukcjami; uszkodzeń podczas transportu lub dowolnych innych uszkodzeń spowodowanych siłami natury, takimi jak wyładowania atmosferyczne lub wahania zasilania.
 3. Należy zachować dowód sprzedaży, rachunek lub paragon.
 4. Wszelkie części zamienne dostarczone nabywcy w ramach tej gwarancji, nie przedłużają okresu gwarancji, pozostaje jedynie czas do zakończenia oryginalnej gwarancji.

AG Neovo zastrzega sobie praw do zmiany zasad.

Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym biurze AG Neovo.

Informacje dotyczące uzyskiwania usługi gwarancyjnej, można uzyskać u dealera AG Neovo lub w gorącej linii obsługi klienta AG Neovo.

Asia Pacific

+886-2-2655-8080 ext. 301

[email protected]

North America

+1-408-321-8210

[email protected]

Europe

+31-10-442-57-37

[email protected]